תנאי וכללי השימוש באתר

 

תקנון ותנאי שימוש

 1. כללי
  1. אתר האינטרנט www.naama-b.com  (להלן: “האתר“) הינו אתר סחר מקוון המאפשר רכישה מקוונת של מוצרים ממותג האופנה “NAAMA “(להלן: “המוצרים“).

האתר מופעל ע”י נעמה (ע.מ. 200839660) (להלן: “הנהלת האתר” או “החברה“)

 1. בכל שאלה או הבהרה לגבי האתר ו/או מכירת המוצרים באמצעותו ניתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני: office@naama-b.com   , ו/או באמצעות הטלפון בימים א’ – ה’ בין השעות 17:00 – 20:00 במספר טלפון: 050-6107515.  ניתן לשלוח הודעות וואצפ וSMS למספר הטלפון והם ייענו בהקדם בזמני פעילות.
  1. תנאי וכללי השימוש אלו באתר מתייחסים לנשים ולגברים כאחד והשימוש ב הם בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
  1. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי וכללי השימוש באתר .
  1. 1.5     תנאי וכללי השימוש באתר, יחד עם מדיניות הפרטיות וה-“עוגיות ) ( “COOKIES” )”להלן: “תנאי השימוש“(, מהווים את הבסיס לכל שימוש באתר בכל קונפיגורציה שלו, לרבות כאפליקציה, לרבות באמצעות כל מחשב או מכשיר אחר (לרבות טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב כף יד וכיוצ”ב), והוא מסדיר באופן בלעדי את היחסים המשפטיים בין החברה לבין הגולש, הצופה ו/או המשתמש באתר ו/או במידע המצוי בו ו/או ברכיב כלשהו ו/או בפונקציה כלשהי של האתר, במישרין או בעקיפין (להלן: “המשתמש” או “הלקוח” .(
  1. כל שימוש באתר, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישה באמצעותו מהווה אישור והסכמה של המשתמש לתנאי השימוש. כל משתמש באתר, בעצם השימוש בו, מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התנאי השימוש וכי הן מוסכמות עליו וכי הינו רשאי, בין על פי חוק ובין מכח הרשאה או אישור הנדרשים על פי כל דין, להשתמש באתר.
  1. 1.7     החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת. אנא הקפד לקרוא בעיון את התנאי השימוש ולהתעדכן בהם.
  1. שימוש במידע ובפרטים אישיים שיימסרו על ידי המשתמש באתר, ייעשו בהתאם למדיניות הפרטיות וה-“עוגיות” ,(“COOKIES”) של האתר. השימוש באתר מהווה אישור מטעם המשתמש בו לשימוש במידע ובפרטים כאמור בתנאים המפורטים במדיניות הפרטיות וה -“עוגיות (“COOKIES”) “והצהרה מטעם המשתמש כי כל המידע והפרטים שימסרו על ידו נכונים ומדויקים וכי הינם נמסרים מרצונו החופשי.
  1. האתר מוצע לציבור כמו שהוא  ( “( “As Is על אף שהחברה פועלת כדי להבטיח שהתוכן המוצג באתר יהיה שלם ומדויק, יתכן כי יופיעו בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. החברה אינה אחראית ולא תישא באחריות כלשהי הנובעת מכך או בקשר לכך.
  1. 1.10  החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק כלשהו“) שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות שלא על פי תנאי השימוש זה – תהא עילת התביעה אשר תהא.. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה אינה אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה באתר ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי מי שאינו כשיר משפטית להשתמש באתר ו/או לבצע רכישה באתר, רכישה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ו/א ו יבצע שימוש בסיסמא ו/או בנתונים של משתמש ויגרו ם נזק וכיוצ”ב. בכל מקרה, לא תהיה החברה אחראית והחברה לא תישא בכל אחריות אשר העלות, ההוצאה או התשלום הכרוכים בה עולים על ערך המוצר שנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי לקוח ו/או כל צד ג’ אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.
  1. 1.11  החברה תהא רשאית לחסום משתמש או למנוע ממנו גישה לאתר, באופן זמני או קבוע, אם, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, פעל או ניסה לפעול באתר או בקשר עמו בניגוד לכל דין ו/או להוראות תנאי השימוש ו/או באופן שיש בו או שעלול לפגוע בחברה באופן כלשהו ו/או במותג ו/או באתר.                                                                                  1.12  רישומי החברה, לרבות רישומים אלקטרוניים, בדבר הפעולות המתבצעות באתר ולרבות פרטים שהוזנו על ידי המשתמש, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

  1.13 תנאי לרכישה באתר כי הרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה.

  . 2 המוצרים, מחיריהם ואופן ביצוע הזמנה ורכישה באתר

  2.1  הרכישה באתר היא לצריכה פרטית בלבד ואין לבצע באמצעות האתר רכישה סיטונאית או כזו המיועדת למכירה חוזרת.

   2.2   תמהיל המוצרים המוצג באתר והמוצע למכירה בו, נתון לשיקול דעתה של החברה, אשר רשאית לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף או להסיר מידות ו/או צבעים וכיוצ”ב והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  2.3  כל המחירים באתר מופיעים על גבי תמונות המוצרים או בסמוך להן, ונקובים בשקלים חדשים )ש”ח). המחירים כוללים מע״מ ואינם כוללים דמי משלוח.

   2.4 החברה רשאית לעדכן, ומעדכנת בפועל, מעת לעת, את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההזמנה.

   .2.5 החברה רשאית לערוך באתר מבצעים ו/או להציע הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שיקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הנחה, הטבה או מבצע כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת. ככלל לא יתאפשר כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר אלא אם יצוין אחרת.

  2.6 החברה שוקדת ופועלת רבות כדי שתמונות המוצרים המוצגות באתר ישקפו את המוצרים באופן מדויק ככל האפשר. על אף האמור, מובהר כי תמונות המוצרים המוצעים למכירה באתר הינן להמחשה בלבד וכי ייתכנו הבדלים בין המוצרים, תכונותיהם או מפרטיהם – כפי שנראים בתמונה באתר לבין המוצרים בפועל.

   2.7 רשאי לרכוש מוצרים באמצעות האתר רק משתמש שבבעלותו ו/או ברשותו דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט ואשר המשתמש מסר אותו במהלך הירשמו לאתר ו/או במהלך ביצוע הזמנת מוצר. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדואר האלקטרונית שלו הוא מאשר משלוח וקבלת הודעות על ידי החברה, לרבות בקשר עם ביצוע ההזמנה, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. כמו כן, שימוש באפליקציה ורכישת מוצרים באמצעותה יתאפשרו אך ורק למשתמש שבבעלותו ו/או ברשותו דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט וטלפון סלולרי עם קו פעיל המאפשר קבלת הודעות טקסט )אינו חסום לקבלת הודעות טקסט( ואשר המשתמש מסר אותם במהלך הירשמו לאפליקציה ו/או במהלך ביצוע הזמנת מוצר. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדואר האלקטרונית שלו ומספר הטלפון הסלולרי אשר בבעלותו ו/או ברשותו, הוא מאשר משלוח וקבלת הודעות על ידי החברה, לרבות בקשר עם ביצוע ההזמנה ו/או לצורך ביצוע אימות דו שלבי בעת ההרשמה לאפליקציה, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו.

  2.8 בעת ההרשמה לאתר, או בשלב ביצוע ההזמנה מוצגת בפני המשתמש אפשרות הרשמה לדיוור רשמי ניוזלטר באמצעות האתר, הכולל, בין היתר, הסכמה לקבלת חומרים פרסומיים, הטבות, מבצעים, הצעות ושלל עדכונים בנוגע למוצרים. לקוח אשר אינו מעוניין להירשם או אשר מעוניין להסיר עצמו מרשימת הדיוור לאחר שנרשם, יכול לעשות זאת באמצעות לחיצה על הקישורית המתאימה בתחתית הדיוור שנשלח לו, בעמוד המתאים באתר או בכתב לשירות הלקוחות של החברה.

  2.9 הודעות אינפורמטיביות הנשלחות על ידי החברה או על ידי צדדים שלישיים, למשל חברת השליחויות, הכרוכים במכירת ו/או אספקת המוצרים שהוזמנו על ידי ללקוח, לרבות באמצעות דוא”ל ו/או SMS, והינן בקשר עם שרשרת הפעולות הנדרשות החל מהליך ההזמנה ועד למסירת המוצרים שנרכשו בפועל ללקוח, לרבות בדבר קבלת ההזמנה, בדיקתה, אישורה, אימותה, תזכורת להשלמת הזמנה, שילוח המוצרים ומסירתם ללקוח – לא מהוות “מסר פרסומי” ו/או “דבר פרסומת” בכל דרך שהיא המשתמש מאשר בזאת משלוח וקבלת הודעות כאמור.

   .2.10 רכישת מוצרים באתר תתאפשר אך ורק למשתמש שהביע את הסכמתו, באופן ממוחשב, מפורש ופוזיטיבי, במקום ובאופן שיידרש לעשות כן, לקבל מסמכים ממוחשבים מהחברה לפני קבלת המסמך הממוחשב הראשון וכל עוד לא ביטל את הסכמתו כאמור.

   2.11 רכישת מוצרים באתר תתאפשר רק ללקוח שהשלים את הפעולות הדרושות לצורך רישומו באתר, באמצעות מילוי הפרטים הנדרשים בעמוד המתאים לכך המופיע באתר.

   2.12אמצעי התשלום – רכישה ותשלום באתר תתאפשר באמצעות כרטיס אשראי /שובר הזיכוי/ / BIT והאפשרויות תשלום המוצגות באתר.

  2.13 לקוח המבקש להזמין ולרכוש מוצרים באמצעות האתר, יסמן את המוצרים המבוקשים לרכישה על ידו כאמור. בתום תהליך בחירת המוצרים, יתווספו המוצרים לסל הקניות של הלקוח ויחל תהליך עיבוד ההזמנה וביצוע התשלום, במסגרתו יהיה על המשתמש למסור ולהשלים את הפרטים הנדרשים ובכלל זה את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו יבוצע התשלום.

   2.14 מחובתו ועל אחריותו של המשתמש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים, באופן נכון מלא, עדכני ומדויק. החברה אינה אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

   2.15 מסירת פרטים כוזבים או שימוש בפרטי אשראי בניגוד לדין מהווים עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים

   2.16 בתום עריכת ההזמנה והשלמת הפרטים הנדרשים כאמור ואישור ההזמנה על ידי הלקוח – תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי מול חברת האשראי, במסגרתה תידרש, לשם אישור העסקה, הרשאת חברת כרטיסי האשראי מראש לחיוב כרטיס האשראי שנמסר – היינו חברת האשראי תוודא ותבטיח קיומה של מסגרת אשראי מספקת לרשות הלקוח לצורך השלמת ההזמנה שביצע הלקוח.

   2.17 לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, אם ניתן, תשלח למשתמש הודעת דוא”ל, המודיעה ללקוח על קליטת פרטי ההזמנה. הודעה זו אינה מהווה אישור או מחייבת את החברה לספק את המוצרים נשוא ההזמנה, ויש בה אך ורק כדי להעיד על כך שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה ושחברת האשראי הקצתה עבור רכישת המוצרים נשוא ההזמנה מסגרת אשראי מתאימה בחשבון הלקוח.

   2.18 אם יתברר שפרטי כרטיס האשראי שנמסרו על ידי הלקוח אינם נכונים, או שאינם מלאים, הלקוח לא יוכל להשלים את הזמנתו והודעה מתאימה תוצג על המסך. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, תודיע החברה ו/או מי מטעמה ללקוח בדבר סירוב חברת האשראי לעסקה כאמור, באמצעות הודעה באתר או באמצעים אחרים. במקרה של בעיית תקשורת ו/או שידור שאינה מאפשרת העברה תקינה של פרטי כרטיס אשראי, בכפוף להוראות תנאי השימוש, הזמנת הלקוח תשמר עבורו במערכת במשך 24 שעות ממועד הסירוב. כמחווה שירותית, דוא”ל ישלח ללקוח כדי לאפשר לו להשלים את העסקה נשוא הסירוב על פי תנאי השימוש.

  2.19  פעולת הרכישה תאושר על ידי החברה בכפוף להימצאות המוצר שהוזמן במלאי. מובהר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כזמין לרכישה ו/או הלקוח חויב בגינו – בפועל הוא לא ימצא במלאי או שלא ניתן לספק אותו – במצבים אלו לא תאושר או תבוטל, לפי העניין, הזמנת המוצר, תישלח ללקוח הודעה בדבר כך והלקוח לא יחויב בגין מוצר שחסר כאמור (ואם חויב בגינו – יושב לו הסכום ששולם כאמור).

  2.20 עם סיום הליך הרכישה, כמפורט לעיל, יישלח לדואר האלקטרוני של הלקוח אישור בדבר השלמת פעולת הרכישה וכן תסופק ללקוח חשבונית מס/קבלה המכילה, בין היתר, גם את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (להלן: “מסמך פרטי העסקה“.

   2.21 במקרה והודעת אישור השלמת פעולת הרכישה ו/או מסמך פרטי העסקה לא נמסרו ו/או התקבלו אצל הלקוח כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הלקוח יפעל ללא דיחוי ליידע את החברה על כך.

  . 3 ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

   האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן – התשמ”א 1981 (להלן: “החוק”):

   3.1הזכות לביטול עסקה עומדת לזכות הלקוח שביצע את הרכישה בלבד (גם במידה והלקוח הזמין את המוצר עבור אדם אחר ו/או אדם אחר הינו הנמען למשלוח)

   3.2 רק לקוח שביצע עסקה לרכישת מוצר באמצעות האתר, יהא רשאי לבטל את העסקה החל מיום עשיית העסקה ועד 14 (ארבעה עשר( ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה לפי המועד המאוחר ביניהם. האמור לא חל ביחס למוצרים שלא נמכרו על ידי החברה ללקוח באמצעות האתר.

  3.3  על אף האמור, לא ניתן לבטל עסקה במקרים המפורטים בחוק ובכלל זה ברכישת מוצרים פסידים; מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

   3.4 הייתה ללקוח זכות לבטל עסקה על פי החוק, יתאפשר לו לעשות כן באמצעות הודעת ביטול שתימסר על ידו לחברה באיזה מבין הדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן )להלן  “הודעת ביטול ” ):

  • בעל פה – באמצעות שירות הלקוחות של החברה, בטלפון : 050-6107515
  • בהודעת וואצפ למספר החברה: 050-6107515.

   3.5 בהודעת הביטול יש לציין את שם הלקוח ואת מספר תעודת הזהות שלו. בעת מסירת הודעת ביטול בעל פה, כאמור לעיל, יציין הלקוח את מספר הטלפון הנייד שברשותו וכן את מספר ההזמנה. מעבר לכך, ציון מספר הטלפון הנייד שברשות הלקוח וכן צירוף חשבונית/קבלה לשם זיהוי העסקה וסכומה – אף שאין חובה להציגם, יוכלו לסייע לחברה באיתור העסקה הרלוונטית.

  3.6  במקרה שבו הלקוח קיבל את המוצר נשוא ביטול העסקה, יחזיר הלקוח את המוצר באמצעות אחת הדרכים המפורטות להלן:

  3.6.1  בחנות הבוטיק בתיאום מראש.

  . .3.6.2 באמצעות איסוף על ידי שליח – מבלי לגרוע מהוראות סעיף 3.9 להלן, באפשרות הלקוח לתאם באמצעות האתר את איסוף המוצר על ידי שליח, מחברת שליחויות חיצונית, בעלות דמי משלוח כמפורט באתר בעת ביצוע כל בקשת החזרה, לכתובת שיבחר הלקוח. החברה רשאית לעדכן, ומעדכנת בפועל, מעת לעת, את תעריפי המשלוחים וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. מחיר המשלוח המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת הליך ההזמנה.  בתיאום שליח לאיסוף המוצר בתוספת תשלום כאמור, מאשר ומסכים הלקוח שעלות ההחזרה באמצעות שליח תיגבה ממנו באמצעות קיזוזה (הפחתתה) מההחזר הכספי לו זכאי הלקוח בגין ביטול העסקה ושיתקבל לכרטיס האשראי עימו בוצעה העסקה. לקוח המבקש להחזיר מוצר/ים, נשוא ביטול העסקה, באמצעות שליח כאמור, יצרף למשלוח את תעודת המשלוח אשר צורפה להזמנה שנמסרה לו, כאשר היא מסומנת בהתאם למוצר/ים אותם מחזיר הלקוח לחברה. מוצרים שנרכשו בהזמנות שונות, יש לארוז בנפרד בצירוף תעודת המשלוח הרלוונטית להם ולסמנם בנפרד, בהתאמה.  בחירת כתובת מותנת בכך שהיא בישראל (למעט באזורים אליהם הגישה מוגבלת או שהינם מרוחקים), בכפוף למדיניות חברת השליחויות כאמור, כפי שתתעדכן מעת לעת.

   3.7ביטול עסקה יתאפשר בתנאי שהמוצר הוחזר על ידי הלקוח לחברה על-פי דין, כשהוא תקין ולא נעשה בו שימוש, בכפוף לכל דין. לא ניתן לבטל עסקה בגין מוצר לגביו קובע הדין כי הינו מוחרג מסוג המוצרים שניתן לבטל את עסקת רכישתם

  . .3.8 כל החזר כספי שיינתן על ידי החברה בגין ביטול עסקה יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו בוצעה העסקה שבוטלה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי

  . .3.9 במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בהנחה/הטבה, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה/הטבה

  . .3.10 זכותו של הלקוח לבטל עסקה אינה גורעת מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים אם החברה תיווכח כי ערכם פחת, לרבות כתוצאה מהרעה או שינוי במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח.

  * במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה, יינתן זיכוי כספי בניכוי 5% או 100 ש”ח, הנמוך מבניהם. עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי. הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).

  החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרה *

  * ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת לאזיקון – בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלתו. פריטים שנמכרו בהנחה מעל ל30% מהמחיר הנקוב לא אינם ניתנים להחזרה. החלפה תינתן תוך 14 יום.
  זכאות לזיכוי כספי מותנית בשליחת המוצר חזרה תוך 2 ימי עסקים מקבלתו

  לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

  אופן החזרת הפריטים – כאמור בסעיף 3.6.

  מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק ממבצע והלקוחה הביעה עניין להחליפם- החזרתם תתאפשר עד 5 ימי עסקים מקבלתם.

  החזר כספי מותנה בכך שעלות המוצר מעל 50 ש”ח.

  . 4 ביטול עסקה על ידי החברה.

   החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל, באופן מלא או חלקי, עסקת רכישה שביצע הלקוח ו/או שלא לאשר, באופן מלא או חלקי, הזמנה של לקוח, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

   4.1 אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ו /או פרטיו המלאים של הלקוח.

  . .4.2 בכל מקרה שבו הופר או נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה או ליתר תנאי השימוש באתר, וכן בכל מקרה בו הלקוח ביצע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

   4.3אם יתברר כי הלקוח מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.

   4.4 בשל מעשה או מחדל של הלקוח שיש או שעלול להיות בו פגיעה בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו.

   4.5 אם קיים חשש, מצד החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהו/או אם העסקה לא אושרה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

   4.6 אם ישנו ללקוח חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה, והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו.

   4.7 במקרה בו הלקוח ביקש, בין בהזמנתו ובין לאחר מכן, לאסוף את המוצר מאחת נקודות האיסוף, ולא הגיע לאסוף את המוצר בחלוף 15 ימים מהמועד בו נמסר לו על הגעת המוצר לנקודת האיסוף.

   4.8 אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה )אך טרם המשלוח ללקוח(. בוטלה ההזמנה כאמור, החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

  4.9  במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הלקוח או מי מטעמו.

   4.10 בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק ללקוח את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע ללקוח פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה העסקה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר

   4.11 במקרה בו נפלה טעות כלשהי ו/או תקלה טכנית במהלך הצעת המוצר למכירה באתר, ובכלל זה טעות במחיר, בתיאור ו/או בפרטי המשלוח

  . .4.12 בכל מקרה של תקלה בשרשרת האספקה המונעת ו/או מעכבת את הגעתו של המוצר/ ים בזמן או בכלל.

  .5 החזרות וזיכויים

   .5.1 עם חלוף מניין הימים לביטול עסקה בהתאם להוראות החוק, לקוח שביצע עסקת רכישת מוצר, שלא במכירת “סוף עונה”, באמצעות האתר, יהיה רשאי להחזיר את המוצר לחברה החל מהיום ה- 15 ועד ליום ה- 30 ממועד מסירת המוצר, ויקבל שובר זיכוי אלקטרוני למימוש באתר )להלן: “שובר הזיכוי”(, ובתנאי שהמוצר הוחזר בצירוף הוכחת קניה כנדרש בסעיף 5.2 להלן, וכשהוא תקין, לא נעשה בו שימוש, נמצא באריזתו המקורית ונושא את התווית המקורית. כמו כן, לא ניתן להחזיר מוצר שלא יוחזרו כל חלקיו )אם מדובר בסט/מארז

  .5.2 ניתן להחזיר לחברה את המוצר באחת מהדרכים הבאות:

    .5.2.1בחנות הבוטיק בתיאום מראש – החזרת המוצר תתאפשר אך ורק בצרוף חשבונית מס קבלה (לרבות חשבונית דיגיטלית) או

    .5.2.2 באמצעות איסוף המוצר מהלקוח על ידי שליח – באפשרות הלקוח לתאם באמצעות האתר את איסוף המוצר על ידי שליח, מחברת שליחויות חיצונית, בעלות דמי משלוח כמפורט באתר בעת ביצוע בקשת ההחזרה, בגין כל בקשת החזרה, לכתובת שיבחר הלקוח. החברה רשאית לעדכן, ומעדכנת בפועל, מעת לעת, את תעריפי המשלוחים וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. מחיר המשלוח המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת הליך ההזמנה. בתיאום שליח לאיסוף המוצר בתוספת תשלום כאמור, מאשר ומסכים הלקוח שעלות ההחזרה באמצעות שליח תיגבה ממנו באמצעות קיזוזה (הפחתתה) מהשובר הזיכוי לו זכאי הלקוח בגין החזרת המוצרים. לקוח המבקש להחזיר מוצר /ים כנגד שובר זיכוי, באמצעות שליח כאמור, יצרף למשלוח את תעודת המשלוח אשר צורפה להזמנה שנמסרה לו, כאשר היא מסומנת בהתאם למוצר /ים אותם מחזיר הלקוח לחברה. מוצרים שנרכשו בהזמנות שונות, יש ל ארוז בנפרד בצירוף תעודת המשלוח הרלוונטית להם ו לסמנם בנפרד, בהתאמה. *בחירת כתובת מותנת בכך שהיא בישראל (למעט באזורים אליהם הגישה מוגבלת או שהינם מרוחקים), בכפוף למדיניות חברת השליחויות כאמור, כפי שתתעדכן מעת לעת.

  . .5.3 שובר הזיכוי יונפק בהתאם למחיר ששולם בפועל עבור המוצרים (לא כולל דמי משלוח), כפי שהוא מופיע בחשבונית הקנייה.

  . .5.4 שובר הזיכוי יישלח ללקוח באמצעות כתובת הדוא”ל של הלקוח, כפי שהוקלדה ונמסרה לחברה בעת ביצוע ההזמנה

  . .5.5 שובר הזיכוי יהיה תקף לשנתיים מיום מסירתו

  . .5.6 שובר הזיכוי הנו אלקטרוני ועל כן ניתן למימוש באתר בלבד

  . .5.7 אין במדיניות החזרת המוצרים של החברה כדי לגרוע מהוראות החוק, לרבות לגבי ביטול עסקה

   .6 אספקת והובלת המוצרים

   .6.1 המוצרים שרכש המשתמש דרך האתר, יסופקו באחת מהדרכים הבאות:

  •  משלוח לכתובת הלקוח – מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח. המוצרים יסופקו באמצעות חברת שליחויות חיצונית לכתובת הלקוח )כפי שהוקלדה על ידי הלקוח, ובתנאי שהיא בישראל( תוך פרק הזמן כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה ובהתאם למאפייני המשלוח שיבחר הלקוח, בכפוף לזמינות הלקוח כפי שנמסר לחברת השליחויות, בכפוף למדיניות חברת השליחויות, כפי שתעדכן מעת לעת. עלות משלוח עד הבית הינה כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה. החברה רשאית לעדכן, ומעדכנת בפועל, מעת לעת, את תעריפי המשלוחים וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. מחיר המשלוח המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת הליך ההזמנה

   • איסוף עצמי מחנות הבוטיק בתיאום מראש. איסוף המוצר בחנות הבוטיק יותנה בהצגת תעודה מזהה ואישור אלקטרוני אותו קיבל הלקוח בהודעת דואר אלקטרוני ) החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית להתנות מסירת המוצרים ללקוח בכל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה. מוצרים שהוזמנו לאיסוף מחנות הבוטיק יוחזקו בחנות עד 15 ימים ממועד האספקה שנקבע בעת ביצוע ההזמנה, ללא חיוב. לאחר מכן, במידה ולא נאספו המוצרים על ידי הלקוח, תבוטל ההזמנה על ידי החברה והחברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעשות במוצר כאמור כל שימוש

   • איסוף עצמי מתיבת מסירה או מנקודת מסירה – מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח. בכפוף לזמינות השירות באתר, המוצרים יסופקו באמצעות חברת שליחויות חיצונית לאחת מתיבות המסירה או לאחת מנקודות המסירה, כפי שיתאפשר בשלב ההזמנה, לפי בחירת הלקוח, תוך פרק הזמן כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה ובהתאם למאפייני המשלוח שיבחר הלקוח, בכפוף למדיניות חברת השליחויות, כפי שתעדכן מעת לעת; עלות משלוח לתיבת מסירה או לנקודת מסירה הינה כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה. החברה רשאית לעדכן, ומעדכנת בפועל, מעת לעת, את תעריפי המשלוחים וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. מחיר המשלוח המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת הליך ההזמנה. מוצרים שהוזמנו לאיסוף מתיבת מסירה ולא יאספו על ידי הלקוח תוך 48 שעות ממועד קבלת הודעה מתאימה מחברת השילוח, ומוצרים שהוזמנו לאיסוף מנקודת מסירה ולא יאספו על ידי הלקוח תוך 14 ימים קלנדריים ממועד קבלת הודעה מתאימה מחברת השילוח, יושבו על ידי חברת השילוח לחברה, תבוטל ההזמנה על ידי החברה והחברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעשות במוצר כאמור כל שימוש. על אף האמור לעיל בסעיף 6.1 זה, במקרים חריגים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור במהלך מכירות סוף עונה, מועדים מיוחדים וכד’ , זמני האספקה עלולים להתארך ויהיו כפי שיפורטו במסגרת ההזמנה.

  . .6.2 זמני אספקת המוצרים והשירותים כפי שמצוינים כאן כוללים רק “ימי עסקים”, קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג, חול המועד, יום העסקים מסתיים בשעה 17:00.

  *ימי עסקים הינם ימי חול, דהיינו ימים א’-ה’,09:00-17:00 ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

   .6.3 להסרת ספק יובהר כי מניין הימים לצורך משלוח ההזמנה יחל רק במועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי/אישור החברה כי קיים במלאי. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברות האשראי, תוצג הודעה למשתמש באתר ו/או תישלח למשתמש הודעת דוא”ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה. החברה עשויה להקדים את מועד האספקה בכפוף להימצאות המוצר במלאי במועד הרלוונטי ולמדיניות חברת השליחויות.

   6.4 החברה אינה אחראית על עיכובים של חברת השליחויות, ובכל מקרה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות לכדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא”ל. יתכנו גם עיכובים במסירה בשל תקלה בשרשרת האספקה. כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר. עיכובים כאמור אינם באחריות החברה ולא תהא ללקוח כל טענה כנגד החברה בעניין זה. המשלוח יסופק רק לאחר השלמת תהליך הרכישה, קרי לאחר שההזמנה נקלטה במערכת האתר, לפי המועדים המוגדרים, ובתנאי שחברת האשראי אישרה את העסקה, ובהתאם נשלחה ללקוח הודעת אימות.

  . .6.5 בנוסף לאמור בתנאים אלה, גם התקנון של חברת השליחויות או כל גוף אחר שבאמצעותו תבצע החברה את המשלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יחול על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש.

  . .6.6 אם אישר הלקוח את הנחת המשלוח ליד הדלת, בארון החשמל או בחזקת צד ג’ כלשהו וכיוצ”ב – החברה תהא פטורה מאחריות לנזק כלשהו שיגרם למשלוח או למוצר והאחריות תועבר ללקוח עם אישורו כאמור.

  . .6.7 מובהר, כי החל ממועד סיום ביצוע ההזמנה, לא ניתן יהיה לשנות את אופן השילוח.

  .. .6.8 סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה באתר ולפני ביצוע התשלום בפועל. סכום דמי המשלוח ייגבה בעת ביצוע ההזמנה והינו בנוסף למחיר המוצר.

  . .6.10 המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת השליחויות החיצונית, ובכפוף למדיניות חברת השליחויות, לרבות בעניין ההתחייבות למועד השילוח

  . .6.11 באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות, החברה ו/או חברת השליחויות יהיו רשאים לספק את המשלוח ללקוח במקום סמוך ומקובל, וזאת בתיאום מראש עמו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריות הלקוח לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי ניתן לשלוח את החבילה למען המבוקש

  .6.12 ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה ובכפוף ליתר התנאים המפורטים בתנאי השימוש לעיל ולהלן.

  . .6.13 מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי. במקרים בהם מוצר אשר מופיע באתר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע ההזמנה, אזי  :

  • אם המוצר שאזל מהמלאי הוא המוצר היחיד שהתבקש בהזמנה, ההזמנה תבוטל; או
  • אם ההזמנה כוללת מספר מוצרים, המוצר שאזל מהמלאי יגרע מההזמנה, ובהתאמה לא ייווצר חיוב בגינו והלקוח יקבל הודעה על כך. למען הסר ספק, החברה לא תהא מחויבת במכירת המוצר/ים, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג’, וזאת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע
  • קניין רוחני וזכויות יוצרים .
  • מובהר כי כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר והמוצרים המופיעים בו מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו), לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים השיטות והסודות המסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו )לרבות רשימות המוצרים והשירותים, תיאור המוצרים והשירותים, העיצובים, האיורים, הצילומים, התמונות, המפות, קטעי האודיו, קטעי הוידאו, הטקסט, הגרפיקה וכיוב’), קוד המחשב של האתר, ה- Domain וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו, הינם רכושה הבלעדי של החברה, לפי העניין, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה באופן בלעדי. אם המדובר בזכויות קניין רוחני בקשר למוצרים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו /או צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלה את קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או הצדדים השלישיים (לפי העניין) ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה ( להלן: “המידע”).
  • אין להעתיק, לשכפל, לפרסם , להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל חלק מן המידע הכלול באתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב( בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב
  • אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו /או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, במוצרים, התמונות המוצרים וברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש במפורש ובכתב, ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה, מכל סוג שהוא
  • 7.4    . אין להשתמש במידע ו/או בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו /או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש במפורש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
  • התחייבות המשתמש עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש, ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול, לפי העניין, כדלקמן
   • המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי השימוש.
   • המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או לשלוף ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות המחשב של החברה ו /או העלול לפגוע ו /או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש באתר
   • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר
   • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית;.
   • 8.5     המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות , זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
   • המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע;
   • 8.7     המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה;
   • המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;
   • המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק , ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מתנאי השימוש ו /או מהשימוש באתר
   • המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהא רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, בכפוף לכל דין, וכן היא שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מידי את שימוש המשתמש באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לזכות החברה על פי דין.
  • 9.        העדר אחריות
  • 9.1     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין החברה אחראית לכל מידע והודעה אשר יועלו על ידי משתמשים חיצוניים, ככל שיועלו לאתר.
   • 9.2     החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” ו /או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש , שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.
  1. הדין ומקום השיפוט
   1. תנאי השימוש באתר, התקנון וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש ו/או הפעילות באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש והתקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל -אביב. .11.2
   1. 10.2  היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
  ACCOUNT
  Wishlist
  Wishlist
  התחברות
  Create an account

  קישור להגדרה של סיסמה חדשה יישלח לכתובת האימייל שלך.

  Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our מדיניות פרטיות.

  Password Recovery

  שכחת את הסיסמה? יש להזין את שם המשתמש או כתובת האימייל. הוראות איפוס הסיסמה ישלחו באימייל.

  Bestsellers:

  SHOPPING BAG 0

  RECENTLY VIEWED 0

  דילוג לתוכן