מדיניות פרטיות ו”עוגיות” (“cookies” )

 • כללי
 1. בשימוש באתר naama-b.com (להלן: “האתר”), לרבות באפליקציה המותאמת לטלפונים חכמים, תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן.
 2. להלן יפורטו הנהלים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף בעת השימוש באתר (“מדיניות הפרטיות”).
 3. בעת השימוש באתר נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, המוצרים ו/או השירותים שביקשת לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מידע על המיקום בו אתה נמצא או ממנו ביצעת פעולות שונות באתר וכדומה. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומך לאתר. בנוסף, ייתכן שיוצמד למידע שאתה מוסר לנו במישרין גם מידע אודותיך מצדדים שלישיים, והכל בהתאם להסכמות שהענקת לאותם צדדים שלישיים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך  (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה- IP שממנה פנית ועוד).
 4. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים, על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר ועל מידע אודותיך שיתקבל מצדדים שלישיים להם מסרת את המידע בהסכמתך.
 5. האתר אינו נושא בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר ואשר אינם בשליטתה. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בית עסק, סוחר, אתר או גוף מסחרי.
 6. יודגש, כי הפרטים שתספק ו/או שיאספו, יכול ויאומתו כנגד מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהווהכל בהתאם להסכמות שהענקת לאותו צד שלישי.
 • רישום לאתר

7. בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל בין היתר את הפרטים הבאים אודותיך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, טלפון ופרטים שונים נוספים לפי הצורך, כפי שהאתר יראה לנכון.

8. יובהר, כי הפרטים והמידע שתתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת השירותים ו/או לרכישת המוצרים והשירותים המופיעים באתר ומידע זה מבוקש למטרה זו ולמטרות נוספות כמפורט במדיניות הפרטיות.

9. יובהר, שמסירת הפרטים והמידע שתתבקש למסור תלויה ברצונך ובהסכמתך, אך ללא מסירת המידע והפרטים האמורים לא תוכל להצטרף לאתר ו/או לבצע רכישה ו/או שירות ו/או הטבות אחרות.

 • מאגר מידע
 1. המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של האתר. אתה מאשר בזאת את העברת המידע אודותיך מהאתר למאגרי המידע של כל גוף קשור ו/או מסונף אליו, וכן לספקי שירות אשר העברת המידע אליהם נדרשת לצורך מתן השירותים באופן סדיר או  לצורך מילוי התחייבויות האתר לפי תנאי השימוש או לפי הוראות הדין, אשר כולם או מי מהם עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל ובשל כך להיות כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותך. הנך מאשר באופן מפורש לאתר להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה.
 • השימוש במידע
 1. השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות הפרטיות ו/או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת:
  1. לאפשר את שימושך באתר;
  2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
  3. לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר;
  4. להתאים את המודעות ו/או הפרסומים שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך או למיקום שלך.                                                                                      12.המידע בו יעשה שימוש יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.                                                                                                                                13. בהסכמתך לתנאי השימוש של האתר, הנך מביע את הסכמתך כי יבוצע תיעוד בשרתים באופן אוטומטי של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ו/או ממכשיר הטלפון החכם שברשותך, ובכלל זאת כתובת ה – IP שלך, המיקום שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת, וכי תיעוד כאמור יבוצע לצורך המטרות המנויות במדיניות פרטיות זו, לרבות:
   1. יצירת קשר עמך;
   2. משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך, בין על ידי האתר ובין על ידי מי מטעמו, באמצעות הדואר האלקטרוני, לרבות הודעות המייל, הודעות SMS,  , הודעות באמצעות אפליקציות שונות ולרבות פעולות של דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, אלא אם תציין בכתב בפני האתר כי אינך מעוניין בכך עוד. יובהר כי פעולות דיוור ישיר אלו יבוצעו על ידי האתר ולצורך התאמת המוצרים והשירותים המוצעים על ידי האתר להעדפותיך בלבד. ככל שתתבצענה פעולות דיוור ישיר בשיתוף עם צדדים שלישיים, תתבקש לכך הסכמתך בנפרד. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור או להפסיק לקבל פניות בדיוור ישיר, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של האתר בכתובת הדואר האלקטרוני office@naama-b.com  ולבקש להסירך מרשימת התפוצה;
   3. לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים חוזרת באתר;
   4. על מנת למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר.
 • שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים
 1. האתר לא ימכור ו/או ישכיר ו/או יעביר את המידע האישי המזהה אודותיך, כפי שנמסר על ידך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, למעט לכל גוף קשור ו/או מסונף (חברת בת, חברת אם, חברה אחות וכו’), ולרבות לגופים המנויים בסעיף 10 לעיל.
 2. על אף האמור לעיל, האתר רשאי לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:
  1. המידע המועבר אינו מידע המזהה אותך אישית או שהוא מידע שעבר אנונימיזציה בכל דרך שהיא.
  2. התקבלה הסכמתך לחשוף מידע זה, לרבות במסגרת הסכמתך המפורשת לפעולות דיוור ישיר;
  3. חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים נדרשת לשם ו/או במסגרת ו/או בקשר לאספקת השירותים/המוצרים. יש להדגיש, כי אלא אם נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה סופק; מובהר שמאגרי המידע של גורמים אלה שעשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל ובשל כך להיות כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותך. הנך מאשר באופן מפורש לאתר להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה;
  4. כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
  5. במקרה של מחלוקת משפטית שתחייב את חשיפת פרטיך;
  6. במקרה בו ימצא, כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא;
  7. במקרה שבו האתר יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות הפרטיות.
 • Cookies
 1. האתר יכול וישתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.                                                                                                                                                                                                   17. דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies . אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 • פרסומות ואתרים של צדדים שלישיים
 1. ייתכן שהאתר יתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר. מודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה עשויות להציב Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו. האתר אינו אחראי למדיניות הפרטיות של חברות אלה או לתוכן המופיע בפרסומות שלהן או באתרים או בתכנים אליהם הפרסומות מקשרות.
 • אבטחת מידע
 1. באתר ובמאגרי המידע מיושמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהאתר ומאגרי המידע יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם (ובלבד שננקטו אמצעים סבירים למניעתה). הנך מסכים למסירת המידע ואיסוף המידע אודותיך בהתאם למדיניות הפרטיות ונוטל את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע שבעקבותיהם תושפע סודיות, שלמות או הזמינות של המידע האמור.
 • שימוש על ידי ילדים
 1. השימוש באתר, באפליקציה או בכל שירות של האתר אסור למי שטרם מלאו לו 13 שנה. חל איסור מוחלט על מסירת פרטים אישיים אודות מי שטרם מלאו לו 13 שנה. אם הנך הורה לילד והנך סבור שילדך מסר פרטים אישיים לאתר, הנך רשאי ליצור עמנו קשר באמצעות פרטי הקשר המופיעים להלן ולבקש למחוק מידע כאמור.
 • זכות לעיין במידע
 1. לידיעתך, על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הפרטיות”), כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו; מובהר כי האתר אינו מתחייב למחוק או לתקן את המידע בעקבות פניה כאמור.
 2. לידיעתך, בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך על בסיס אפיון קבוצתי, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
 • פניות בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו
 1. פניות בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו, ניתן להפנות למחלקת שירות הלקוחות של האתר בכתובת הדואר האלקטרוני office@naama-b.com. האתר ייתן מענה לכל פונה תוך 7 ימי עסקים, למעט אם קיימים אילוצים טכניים וחוקיים אשר לא בשליטתה.
 • שינויים במדיניות הפרטיות
 1. מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, תיודע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור “מדיניות פרטיות” או שם דומה.

 

ACCOUNT
Wishlist
Wishlist
התחברות
Create an account

קישור להגדרה של סיסמה חדשה יישלח לכתובת האימייל שלך.

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our מדיניות פרטיות.

Password Recovery

שכחת את הסיסמה? יש להזין את שם המשתמש או כתובת האימייל. הוראות איפוס הסיסמה ישלחו באימייל.

Bestsellers:

SHOPPING BAG 0

RECENTLY VIEWED 0

דילוג לתוכן